Stadgar

STADGAR     (antagna vid föreningens årsmöte 2017-03-23)


§ 1. FÖRENINGENS NAMN

Föreningens namn är Koloniträdgårdarna Ängstugan.


§ 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

2.1 Koloniträdgårdarna Ängstugan är en ideell förening, som har till ändamål att ansvara för skötsel och underhåll av den mark föreningen arrenderar av Nyköpings Kommun och av de anläggningar föreningen och dess medlemmar brukar, om de ägs av föreningen eller Nyköpings Kommun


att upplåta det arrenderade området till föreningens medlemmar för att brukas

av dem för koloniträdgårdsverksamhet

att verka för ökat samarbete mellan medlemmar samt

att i övrigt på bästa sätt främja och tillvarata medlemmars intresse i deras

egenskap av trädgårdskolonister


2.2 För att främja föreningens ändamål skall föreningen anta särskilda ordningsföreskrifter för koloniområdet.


§ 3. MEDLEMSKAP

3.1 Till medlem i föreningen kan den antas som är myndig, folkbokförd inom Nyköpings eller Oxelösunds Kommun och själv eller inom sitt hushåll inte ha ett arrende- eller nyttjanderätt till annan kolonilott.


3.2 Den som arrenderar en kolonilott inom föreningens område skall vara medlem i föreningen.

Om föreningen i arrendeavtalet har godtagit att en kolonilott arrenderas gemensamt av fler än en person har dessa tillsammans endast en rösträtt i föreningen.


3.3 Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen till föreningen.

Föreningens styrelse avgör om medlemskap beviljas.


3.4 Medlemmars brukanderätt till kolonilott inom föreningens område grundas uteslutande på det skriftliga kontrakt eller avtal som upprättas mellan förening och medlemmen.


3.5 Om villkoren för medlemskapet enligt § 3.1 och 3.3 uppfylls kan arvinge till avliden medlem beviljas medlemskap och överta dennes kolonilott. Motsvarande gäller vid bodelning.


3.6 Medlem är skyldig:

att erlägga inträdesavgift, årsavgift, arrendeavgift, extra uttaxering eller annan avgift enligt årsmötets beslut och styrelsens anvisningar

att noga vårda och sköta den kolonilott som upplåtits till medlemmen

att följa föreningens stadgar och ordningsföreskrifter samt de villkor och riktlinjer som utfärdats av Nyköpings Kommun, samt

att delta i arbetsuppgifter som är gemensamma för föreningens medlemmar och i tillsynen och vården av den mark och egendom som föreningen arrenderar eller i övrigt disponerar.


3.7 Medlem som upphör att vara arrendator till kolonilott skall anses ha utträtt ur föreningen.


3.8 Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till föreningen.

Medlemmen har inte rätt att få tillbaka erlagda avgifter.


3.9 Medlem kan uteslutas ur föreningen:

a) efter beslut av styrelsen om medlem inte i rätt tid betalar årsavgiften eller andra av föreningens beslutade utdebiteringar efter beslut av styrelsen om medlem bryter mot dessa stadgar, gällande arrendekontrakt, för

området gällande ordningsföreskrifter eller i övrigt föreningens utfärdade föreskrifter.

b) på förslag av styrelsen genom beslut på årsmötet, om medlem allvarligt motarbetar

föreningens ändamål enligt § 2 eller allvarligt försvårar föreningens och styrelsens arbete.


3.10 Om det finns anledning att utesluta en medlem ur föreningen skall medlemmen skriftligen varnas av styrelsen. Om varningen avser § 3.9 a och medlemmen inte rättar sig senast 14 dagar från det att hen fått del av varningen har styrelsen rätt att utesluta medlemmen.

Om varningen avser § 3.9 b och medlemmen inte inom motsvarande tid förklarat sig vilja rätta sig efter de i varningen framförda kraven, eller om de handlingar föranlett varningen upprepas, har styrelsen rätt att föreslå årsmötet att fatta beslut om uteslutning. Utesluten medlem har inte rätt att få tillbaka erlagda avgifter.


3.11 Samtliga myndiga familjemedlemmar liksom stadigvarande sammanboende är valbara till

förtroendeuppdrag i föreningen.


§ 4. AVGIFTER

4.1 Årsmötet fastställer inträdesavgift, årsavgift och arrendeavgift.


4.2 Årsmöte eller extra föreningsmöte, som utlyses enligt dessa stadgar, kan besluta om extra

uttaxering eller annan föreningsavgift om så erfordras för föreningens verksamhet.


4.3 Om inte annat beslutats av årsmötet skall årsavgiften vara inbetald den_______till föreningen.


§ 5. ÅRSMÖTE

5.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans. Rösträtten på årsmötet regleras enligt § 3.2. Röstberättigad medlem kan uppdra åt annan myndig familjemedlem att utöva sin rösträtt vid årsmötet. Med familjemedlem jämställs stadigvarande sammanboende eller annan person som vid avtalstecknandet godkänts som arrendator av kolonilott.


5.2 Ordinarie årsmöte skall årligen hållas före mars månads utgång. Kallelse skall tillställas varje medlem senast sex veckor före mötet. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlas på mötet.


5.3 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden framkomma:

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd och dagordning

3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

4. Val av ordförande att leda mötet

5. Val av protokollförare

6. Val av justerare

7. Val av rösträknare

8. Styrelsens förvaltningsberättelse

9. Revisorernas berättelse

10. Fastställande av balansräkning och resultaträkning

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Behandling av motioner och förslag

13. Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer, och ersättare

14. Fastställande av budget och avgifter

15. Val av föreningens ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och ersättare enligt § § 6.1 -6.3

16. Val av revisor och ersättare enligt § 7.2

17. Val av valberedning enligt § 8.1

18. Övriga ärenden


5.4 Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt till årsmötet och övriga föreningsmöten. Motion skall avges skriftligen och skall vara styrelse tillhanda senast 31 december. Styrelsen skall yttra sig över inlämnade motioner. Styrelsens förslag, motioner och yttranden skall finnas tillgängliga för föreningens medlemmar senast en vecka före årsmötet. Vid årsmötet får beslut inte fattas i andra frågor än de som har angivits i kallelsen.


5.5 Ordningsföreskrifter för koloniträdgårdsområdet fastställs av årsmötet.


5.6 Styrelsen har rätt att kalla föreningens medlemmar till extra föreningsmöte. Styrelsen skall också kalla till extra föreningsmöte på begäran av revisorerna eller då minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen begär detta för visst angivet ändamål. Kallelse ska ske två veckor före extra föreningsmöte. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlas av det extra föreningsmötet.


5.7 Alla frågor vid årsmötet avgörs genom enkel majoritet och öppen omröstning, då stadgarna

inte anger annat. På begäran av röstberättigad mötesdeltagande kan dock val, eller beslut i

ärendet enligt § 3.9 b ske med sluten omröstning. Vid lika röstetal har ordföranden för mötet

utslagsröst. Vid val avgörs dock lika röstetal genom ny röstning tills majoritet uppnås.


5.8 Styrelsen ansvarar för att medlemmarna informeras om årsmötesbesluten. Medlem har rätt att läsa årsmötesprotokoll.


§ 6. STYRELSEN

6.1 Föreningens verksamhet leds av en styrelse som väljs av årsmötet bland föreningens medlemmar, enligt § 3. Flera från en och samma kolonilott kan inte samtidigt inneha uppdrag i styrelsen eller som revisor.


6.2 Styrelsen består av ordförande och kassör, vilka väljs särskilt, samt ytterligare det antal ledamöter som årsmötet fastställer, dock minst en. Dessutom väljs två ersättare.


6.3 Styrelsens ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år, räknat från årsmöte till årsmöte. Valet skall ske så att halva antalet (eller närmast högre/lägre heltal) ledamöter avgår årligen. Ersättare väljs för en tid av ett år.


6.4 Styrelsen skall hålla konstituerande sammanträde inom 14 dagar efter årsmötet. Vid detta sammanträde skall inom styrelsen utses föreningens firmatecknare.


6.5 Styrelsen är beslutsför när de röstberättigade ledamöterna är fler än halva antalet ordinarie ledamöter, dock minst tre. Ersättare ersätter ordinarie ledamot då denne inte är närvarande.

Samtliga styrelseledamöter och ersättare skall kallas till styrelsens sammanträden. Ersättare har yttrande- och förslagsrätt vid sammanträdet, men rösträtt endast då hen ersätter ordinarie ledamot.

Deltar endast tre ledamöter i sammanträdet skall dessa vara ense för att beslut ska kunna fattas. I övrigt fattas beslut med enkel majoritet, varvid ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.


6.6 Protokoll skall föras över styrelsens sammanträden och uppta deltagare i sammanträdet, behandlade ärenden samt fattade beslut. Styrelsen beslutar hur protokollen skall justeras, lämpligast av ordförande och sekreterare.


6.7 Styrelsen svarar för föreningens gemensamma angelägenheter, ekonomi och administration.

Styrelsen skall bland annat:

- tillse att försäkringar tecknas

- tillse att arrendeavtal, stadgar och ordningsföreskrifter efterföljs

- tillse att årsmötes- och styrelsebeslut verkställs

- upprätta förteckning över medlemmar och väntelista över sökande till medlemskap och kolonilott

- tillse att föreningens egendom och av föreningen arrenderad egendom sköts och

  underhålls samt att erforderliga medel avsätts för detta

- kalla till föreningens årsmöte

- ansvara för föreningens arkiv


§ 7. RÄKENSKAP OCH REVISION

7.1 Föreningens räkenskapsår omfattar 1 januari till 31 december.


7.2 Föreningens räkenskaper och förvaltning skall fortlöpande granskas av två revisorer, vilka väljs på årsmötet. Revisorerna väljs för en tid av två år med växelvis avgång. Minst en revisor ersättare väljs för en tid av ett år. Styrelseledamot är inte valbar till revisor eller revisor ersättare.


7.3 De av styrelsen upprättade balans och resultaträkningarna samt förvaltningsberättelsen skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor innan årsmötet.


7.4 Revisorerna skall årligen avge en revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet. I revisionsberättelsen skall anges om ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.


§ 8. VALBEREDNING

8.1 En valberedning med minst två ledamöter utses på årsmötet. Valbar till valberedning är alla medlemmar enligt § 3 med undantag av styrelsens ledamöter och ersättare.


8.2 Valberedningen skall förbereda val av mötesordförande, mötessekreterare, styrelse och revisorer samt ersättare. Valberedningen skall även redovisa samtliga av medlemmarna föreslagna kandidater till dessa uppdrag på årsmötet.


§ 9. STADGEÄNDRING

9.1 Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas av årsmötet med minst 2/3 majoritet.


9.2 Årsmötet avgör från vilken tidpunkt ändring skall gälla.


§ 10. UPPLÖSNING

10.1 Beslut om upplösning av förening skall fattas av två på varandra följande årsmöten. Vid respektive möte skall beslut fattas med minst 3/4 majoritet.


10.2 Vid upplösning av föreningen avgör styrelsen disponering av föreningens gemensamma tillgångar i samråd med Nyköpings Kommun i egenskap av markägare.


Ovanstående stadgar är antagna vid årsmötet 2017 03 23